POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Wprowadzenie

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak Administrator zbiera i zarządza Twoimi danymi osobowymi, jak również zawiera informacje co do rodzaju i sposobu zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam one potrzebne i korzyściach jakie z tego dla Ciebie wynikają.

 

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Czujemy się zobowiązani do ochrony Twojego prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Twoje zaufanie jest dla nas ważne, dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

• Nie masz obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydujesz się ich nie przekazywać, wówczas może się okazać, że nie będziemy mogli zaproponować Ci oferty pracy.

• Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane w celach określonych w Polityce prywatności lub konkretnych celach, na które wyrazisz zgodę.

• Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie (takim jaki jest niezbędny dla realizacji celu, dla którego Twoje dane osobowe są przetwarzane).

• Przy przetwarzaniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.

• Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, a ich przetwarzanie nie jest niezbędne dla realizacji innych zgodnych z prawem celów, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiazanie z określoną osobą.

Nie będziemy dzielić się Twoimi danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Polityce Prywatności.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Optima Personal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lubinie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519407, posiadającej numer NIP 6922506917, REGON: 022471076.

 

Jaki zakres Twoich danych osobowych przetwarzamy?

W celu umożliwienia nam zaproponowania Ci konkretnej oferty pracy, dopasowanej do Twoich predyspozycji, doświadczenia oraz wymagań potrzebujemy następujący zestaw informacji o Tobie:

 • Osobiste dane kontaktowe, takie jak: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail;
 •  Informacje dotyczące Twojego wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego oraz preferencji dotyczących zatrudnienia.
 •  Informacje demograficzne takie jak Twój wiek, płeć, adres zamieszkania.
 •  „Dane wrażliwe”. Mogą to być informacje o Twojej płci, wieku, nałogach, wadze, wzroście oraz stanie zdrowia.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Zbierając i wykorzystując dane osobowe w celach, o których mowa w niniejszej Polityce lub w innych celach, będziemy Cię informować przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania o zasadach bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. O ile to będzie wymagane przepisami prawa, również zwrócimy się do Ciebie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych celach. W przypadku udzielenia takiej zgody masz prawo cofnąć ją w dowolnym czasie, co jednak pozostanie bez skutku na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonane przed wycofaniem zgody. Okoliczność udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu zostanie przez nas utrwalona, tak abyśmy mogli w przyszłości wykazać fakt jej udzielenia.

 

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

 

Musimy znać określone informacje o Tobie, aby zapewnić Ci indywidualnie dopasowaną ofertę pracy. Umożliwi to nam zapewnienie Ci najlepszych możliwości, a Tobie pozwoli zaoszczędzić czas, ponieważ nie będziesz musiał zapoznawać się z nieistotnymi dla Ciebie ofertami pracy. Większość danych podajesz nam sam, udostępniając informacje na kilka różnych sposobów, według własnego uznania. Mogą one zostać powierzone przez Ciebie poprzez:

 •  wprowadzenie danych na stronie internetowej www.optimapersonal.pl  poprzez formularz aplikacyjny;
 •  pozostawienie wersji drukowanej Twojego CV na wydarzeniu rekrutacyjnym, targach pracy lub w biurze Optima Personal Sp. z o.o. Sp. k.
 •  kontakt telefoniczny z naszymi konsultantami pod numerem telefonu:  734 427 734 lub 691 104 999.

 

Podstawy prawne przetwarzania

 

Możemy mieć do czynienia z różnymi rodzajami podstaw prawnych przetwarzania, w zależności od kategorii danych osobowych, które przetwarzamy i celu przetwarzania.

1. Twoje dane osobowe jako osoby odwiedzającej naszą stronę internetową przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, np. dopasowując wyświetlane reklamy lub na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą;

2. Twoje dane osobowe jako osoby kontaktującej się z nami, przekazane nam w celu złożenia aplikacji, uzyskania informacji o ofercie pracy a także w celu zawarcia umowy, przetwarzamy na podstawie zgody w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się przed podaniem przez Ciebie danych osobowych,

3. W przypadku zawarcia między nami umowy, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia przez nas zobowiązań wynikających z tej umowy. Dla przetwarzania danych osobowych w tym celu nie będziemy potrzebować Twojej osobnej zgody.

4. W ramach naszego uzasadnionego interesu prawnego możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe do celów statystycznych i analizy biznesowej naszej działalności. W tym celu również nie potrzebujemy uzyskiwać Twojej odrębnej zgody, choć w każdym czasie możesz zgłosić sprzeciw wobec takiego przetwarzania Twoich danych osobowych.

 

W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie zgody, możesz w każdym czasie tę zgodę wycofać. W takim przypadku zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, dla którego uprzednio została wyrażona zgoda.

 

Czy moje dane osobowe przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

 

W celu przeprowadzenia procesu selekcji kandydatów i dopasowania proponowanych ofert pracy do posiadanych przez Ciebie kwalifikacji oraz Twoich wymagań, informacje, które gromadzimy mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Szczególną wagę przykładamy do kwestii profilowania i wskazujemy, że:

1. na potrzeby profilowania nie przetwarzamy żadnych danych sensytywnych,

2. na potrzeby profilowania przetwarzamy z reguły dane, które uprzednio podlegały pseudonimizacji lub takie dane, które zostały przez nas zagregowane,

3. jeśli nie możemy osiągnąć celu inaczej niż poprzez profilowanie danych osobowych niepseudonimizowanych lub niezagregowanych, wykorzystujemy do tego typowe dane: adres e-mail i IP lub pliki cookies,

4. profilujemy w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań osób korzystających z naszego serwisu i dopasowywania treści do tych preferencji,

5. profilujemy w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. preferencji.

 

Z kim i w jaki sposób mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

 

1. pisząc na adres pocztowy siedziby Administratora danych:

ul. Armii Krajowej 28 B, 59-300 Lubin.

2. pisząc na adres e-mail Administratora danych: info@optimapersonal.eu

3. poprzez kontakt z inspektorem danych osobowych, pisząc na adres pocztowy: 59-300 Lubin, ul.Armii Krajowej 28B lub adres elektroniczny: info@optimapersonal.eu

 telefonicznie, korzystając z numeru telefonu: 734 427 734 lub 691 104 999.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

 

Dbamy o poufność Twoich danych, jednak z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorcy, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane na zasadzie powierzenia następującym kategoriom odbiorców:

 •  podmiotom, które przechowują informacje związane z Twoimi referencjami lub aplikacją i pośredniczą pomiędzy nami jako podmiotem oferującym Ci konkretną ofertę pracy a Klientem, u którego możesz ją wykonywać.
 •  naszym klientom, którzy chcą zapoznać się z Twoją aplikacją, zanim zdecydują się powierzyć Ci pracę.
 •  organom państwowym, jeżeli przepisy prawa zobowiązują nas do udostępnienia tych danych.
 •  zewnętrznym dostawcom, którzy sprawują funkcje w naszym imieniu (w tym zewnętrzni konsultanci, partnerzy biznesowi i profesjonalni doradcy, tacy jak prawnicy, audytorzy i księgowi, pracownicy wsparcia technicznego i konsultanci IT);
 • zewnętrznym dostawcom usług IT w ramach outsourcingu i usług przechowywania dokumentów, jeżeli zawarliśmy odpowiednią umowę o przetwarzaniu danych (lub podobne zabezpieczenie);
 • platformą i dostawcom technologii marketingowej;
 • Możemy przekazywać Twoje dane także innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych wyrażonymi przez Ciebie zgodami.

 

W jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe?

 

Jesteśmy zobowiązani do podejmowania wszystkich uzasadnionych i odpowiednich środków w celu ochrony posiadanych informacji osobowych przed ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. W tym celu wdrożyliśmy szereg odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obejmują one środki przeciwdziałania każdemu podejrzewanemu naruszeniu bezpieczeństwa danych. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe. Jeżeli podejrzewasz jakiekolwiek nadużycie, utratę lub nieupoważniony dostęp do Twoich danych osobowych, niezwłocznie nas powiadom.

 

Czy Twoje dane będą przekazywane poza Unię Europejską?

 

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane poza Unią Europejską oraz Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

 

Jakie masz prawa?

 

Jako administrator Twoich danych osobowych zapewniamy Ci prawo dostępu do danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu (o czym mowa poniżej) wobec przetwarzania Twoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Informujemy także, że przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Twoim szczególnym uprawnieniem jest prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jeśli przetwarzanie to opiera się na przesłance naszego prawnie uzasadnionego interesu. Uprawnienie to przysługuje Ci w szczególności, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach marketingowych. Po otrzymaniu takiego sprzeciwu niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w celu, którego dotyczył sprzeciw.

Jeżeli chcesz skorzystać z któregokolwiek z powyższych uprawnień – prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 

Czas, przez jaki możemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej stanowiącej legalną przesłankę przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych. Stosownie do tego informujemy, że:

1) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania przez Ciebie tej zgody.

2) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;

3) w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy, dlatego zachowamy Twoje dane osobowe do zakończenia odpowiedniego okresu przechowywania.

4) w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy- maksymalnie 10 lat.

 

 

+48 734-427-734

+48 691-104-999

do góry

Copywright by Optima Personal

 •